[one_half]

Pasīvās mājas ir ļoti labi izolētas, gandrīz hermētiskas ēkas, ko galvenokārt apsilda ar pasīvo saules enerģiju un iekšējiem enerģijas avotiem. Piemēram cilvēku izdalītais siltums, elektriskās iekārtas utt. Enerģijas zudumi ir samazināti līdz minimumam. Visus trūkstošo siltumu, nodrošina ārkārtīgi mazs apkures avots. Arī logu orientācija samazina atdzišanu. Enerģijas reģenerācijas ventilators nodrošina pastāvīgu, līdzsvarotu svaiga gaisa padevi. Sistēma, ne tikai ietaupa līdz 90% no apkures izmaksām, bet arī nodrošina vienreizēji labu iekštelpu gaisa kvalitāti.

Gatavie projekti

  • Tai raksturīga kompakta forma un teicama siltumizolācija (konstrukciju u-vērtība
  • tai jābūt pareizi orientētai pret debess pusēm, lai pasīvi izmantotu Saules enerģiju – lielākie logi pret dienvidiem, ar pietiekamu noēnojumu vasarā
  • jālieto trīskāršs stiklojums un papildus izolēti logu rāmji, lai Sasniegtu to u-vērtību
  • ēkas norobežojošām konstrukcijām jābūt pietiekoši hermētiskām. gaisa apmaiņa caur tām nedrīkst pārsniegt 0,6 ēkas gaisa tilpumus stundā pie spiediena 50 pa
  • ēkā jāierīko mehāniska vēdināšanas sistēma ar siltuma atgūšanu (rekuperāciju). Tās lietderības koeficients nedrīkst būt zemāks par 80%
  • karstā ūdens sagatavošanai jālieto atjaunojami energoresursi,
Izmantojot saules kolektorus vai siltumsūkni

jāizvēlas mājsaimniecības ierīces ar zemu enerģijas patēriņu.
Rezultātā ēku varam apsildīt ar vēdināšanas sistēmas piegādāto svaigo gaisu, to nedaudz piesildot, ja maksimālā apkures slodze ir ne augstāka par 10 w/m2. Ēkā nav nepieciešama tradicionālā apkures sistēma, tajā ir svaigs gaiss un komfortabls mikroklimats. Kā apliecinājuši zinātniski teorētiskie aprēķini un praktiskie eksperimenti, siltuma zudumi ēkās mūsu klimatiskajā zonā pirmkārt atkarīgi no siltumizolācijas slāņa biezuma. Izpētīts, ka minimālais slāņa biezums, kas sniedz būtisku efektu, ir vismaz 15 centimetri. Pasīvās mājas būvniecības tehnoloģija paredz efektīvu visu norobežojošo konstrukciju siltināšanu, siltinātas tiek sienas, grīdas, griesti, bēniņi, pagrabs un pamati. Nepieciešams novērst „aukstuma tiltu” izveidi norobežojošās konstrukcijās. Liela nozīme ir logu siltuma izolācijas koeficientam. Vēlamais efekts panākams, izmantojot mūsdienīgos logu rāmjus ar 3 vai 5 kameru profiliem un paketes piepildot ar gāzei, kurai raksturīga ļoti zema siltuma vadītspēja. Logu rāmju iebūvei izmanto speciālas konstrukcijas. Lielākās stikla plaknes jāizvieto ēkas daļā, kas orientēta pret dienvidiem. Pētījumi apliecina, ka pret dienvidiem orientēti logi vidēji mājā „ienes” vairāk siltuma kā rada siltuma zaudējumus. Ja vēl logu aizsedz no ārpuses nakts laikā ar slēģiem, siltuma zudumi caur logiem tiek samazināti līdz minimumam     [/one_half] [one_half_last]

[/one_half_last][one_half]

Пассивные дома очень хорошо изолированые, практически герметичные здания, которые в первую очередь нагреваются пассивной солнечной энергией и внутренними источниками энергии. Такие, как тепловыделения тела человека, электрооборудование и т.д.. Потери энергии сведены к минимуму. Все недостающее тепло, обеспечивая крайне мало источников тепла. Также уменьшает охлаждение ориентация окон. Вентилятор рекуперации энергии обеспечивает постоянную, сбалансированную подачу свежего воздуха. Система не только позволяет экономить до 90% расходов на отопление, но и обеспечивает удивительно хорошее качество воздуха в помещении.

Готовые проекты

Как это действует?

Отличительным признаком дома служит компактная форма и превосходная термоизоляция (коэффициент теплоусвоения равен Для пассивного использования солнечной энергии, он должен быть правильно ориентирован по отношению (направлению) к четырём сторонам света – большими окнами на юг с достаточным затенением в летний период. Чтобы коэффициент теплоусвоения при теплоотдачи равнялся Внешняя конструкция здания должна быть достаточно герметична. Отток воздуха не должен превышать 0.6 объёма воздуха здания за час при давлении 50 Pa. Система искусственной вентиляции с использованием вторичного тепла (рекуперация) должна быть расположена в помещении. Её коэффицент полезного действия должен быть не меньше 80%. Горячая вода должна поступать за счёт ресурсов возобновляемого источника энергии. При применении солнечного коллектора или теплового насоса, необходимо использовать бытовые приборы с малым расходом энергии.   В результате, здание будет отапливаться за счёт свежего воздуха, поступаемого из вентиляционной системы с небольшим дополнительным подогревом, если максимальная отопительная нагрузка не превышает 10 W/m2. Больше нет необходимости в обычной отопительной системе, поскольку в помещении есть свежий воздух и подходящий микроклимат. Как следует из научных теоретических подсчётов и практических экспериментов, в нашем климатическом регионе теплоотдача зависит в основном от толщины слоя изоляции. Известно, что минимальная толщина необходимая для значимого эффекта должна составлять минимум 15 сантиметров. Технология сооружения домов с пассивной энергией включает в себя эффективную термоизоляцию всех внешних конструкций – стен, полов, потолка, мансард (чердаков), подвалов и фундамента. Необходимо избегать развития «холодных тепловых мостов» в вышеуказанных конструкциях. Очень важен уровень термоизоляции. Используя современные оконные рамы с 3-мя, или 5-ю, стеклами, заполненные газом, известные своей очень малой теплопроводностью, можно добиться желаемого результата. Оконные рамы устанавливаются при помощи специальных конструкций. Самые большие витрины нужно распологать с южной стороны здания. Исследования показывают, что в среднем, окна расположенные с южной стороны впускают тепла в дом больше, чем отдают. Кроме того, если на ночь окна закрыть снаружи ставнями, теплопотеря (теплоотдача) через окна будет минимальной. [/one_half] [one_half_last]

[/one_half_last]